Slow Train Through Africa - E4 - Namibia | Knowledge.ca

Slow Train Through Africa - E4 - Namibia

Slow Train Through Africa - E4 - Namibia

Slow Train Through Africa

E4 Namibia

Griff's journey takes him from the far north of Namibia, through Etosha National Park and across the Namib Desert to the Skeleton Coast.